Skip to content

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van mijn website en mijn producten. Deze winkel is een initiatief Jerre Pictures. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze diensten.

Verkoopvoorwaarden

Door de stappen in het aankoopproces te volgen, gaat u ermee akkoord dat u de totale prijs van de producten die u aanschaft volledig betaalt, inclusief eventuele toepasselijke belasting- en andere gerelateerde kosten, zoals bijvoorbeeld de verzendkosten. U bent verantwoordelijk en verplicht om op tijd te betalen en om een ​​geldige betaalmethode op de website te selecteren die u dit zal toestaan.

Behalve op onze facturen zijn alle vermelde prijzen en elke andere vorm van communicatie zoals onze (digitale) brochure en e-mailcampagnes juridisch niet bindend. Prijzen kunnen ook op elk moment worden aangepast. We bieden geen restituties of andere soorten prijsgaranties in het geval van een prijsverlaging of korting die wordt geïnitieerd nadat u uw aankoop hebt gedaan.

Jerre Pictures behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren en / of alternatieve betalingsvormen aan te vragen indien een bestelling frauduleus wordt geplaatst of lijkt te zijn geplaatst. Jerre Pictures behoudt het eigendom van alle geleverde producten totdat Jerre Pictures de volledige betaling heeft ontvangen.

Herroepingsrecht

De wettelijke herroepingstermijn is 14 werkdagen. U moet het recht hebben om binnen zeven werkdagen een aanvraag hiervoor in te dienen en u krijgt nog eens 7 werkdagen om het product te retourneren. Jerre Pictures behoudt zich het recht voor om retouren van op maat gemaakte producten te weigeren.

Verzending en levering

De bezorgkosten en -tijd variëren afhankelijk van de verzendmethode, het product dat u hebt besteld en de voorraad van de bestelde producten.

 • De wettelijke verzendperiode is maximaal 30 dagen.

Auteursrecht

Alle producten die op deze website worden getoond,  zijn onderworpen aan auteursrechten en blijven het exclusieve eigendom van de auteursrechthebbende.

Al het fotomateriaal dat op deze website wordt gebruikt, is eigendom van Jerre Pictures.

Garanties en retouren

Jerre Pictures is onderworpen aan EU-regels en -voorschriften voor garanties en opbrengsten. U hebt het recht om uw producten binnen 14 dagen te retourneren, onder strikte voorwaarden. Wij accepteren retouren van goodies / geschenken en kaartensets in de originele verpakking. Het volgende is vereist om recht te hebben op ons terugkeerbeleid:

 • Items moeten zijn gekocht van deze website
 • Items moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking
 • Items moeten binnen 15 dagen na levering worden geretourneerd
 • Het originele aankoopbewijs moet bij de geretourneerde goederen worden gevoegd
 • Retourzendingkosten worden niet betaald of ingewisseld door Jerre Pictures, en het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de retouren onbeschadigd aankomen.

Kondig uw retourzending aan bij onze klantenservice. Vermeld uw naam, achternaam, e-mailadres en klantnummer zoals vermeld op de kassabon. Gebruik ‘retourgoederen’ in de onderwerpregel van uw e-mail en beschrijf kort de reden waarom u uw goed (en) wilt retourneren of ruilen. U ontvangt verdere instructies over het retourneren van de goederen via uw e-mail.

 

Jerre Pictures biedt alleen wettelijke garanties voor elk geleverd product, als het aantoonbaar en correct is toegepast.

 


 

Terms and conditions

The terms set out below govern your use of our website and our products.  This shop is an initiative Jerre Pictures. If you do not agree to these terms, please do not use our services.

Terms of sale

By following the purchase process steps, you agree to fully pay the total price of the products you acquire, including any applicable tax and other related fees. You are responsible and required to pay on time and to select a valid payment method on the website that will allow you to do so.

Except on our invoices, all prices communicated and any other form of communication such as our (digital) brochure and e-mail campaigns are not legally binding. Prices may also be adjusted at any time. We do not provide refunds or any other kind of price warranties in the event of a price reduction or discount initiated after the moment you made your purchase.

‘Jerre Pictures’ reserves the right to refuse orders and/or request alternative forms of payments if an order is or seems to be fraudulently placed. ‘Jerre Pictures’ retains ownership of any product supplied, until full remittance has been received by ‘Jerre Pictures’.

Right of withdrawal

The statutory withdrawal period is 14 working days. You have to right to apply for withdrawal within 7 working days, and receive an additional 7 working days to return the product.  ‘Jerre Pictures’ reserves the right to refuse returns of custom made products.

Shipping and delivery

Delivery cost and time vary depending on the shipping method, the product you have ordered, and the stock of the products ordered.

 • The legal shipping period is 30 days maximum.

Copyright

All products shown on this website are subject to copyrights and remain the exclusive property of the copyrightholder.

All photo material used on this website is property of Jerre Pictures .

Guarantees and returns

‘Jerre Pictures’  is subject to EU rules and regulations for guarantees and returns. You have the right to return your products within 14 days, under strict conditions We accept returns of goodies/gifts and card sets in the original packaging. The following is required to be entitled to our return policy: Items must have been purchased from this website

 • Items must be returned in their original packaging
 • Items must be returned within 15 days of delivery
 • The original sales receipt must be included with the goods returned
 • Return shipment fees are not paid for nor redeemed by ‘Jerre Pictures’, and it is the customer’s responsibility that the returns arrive undamaged.

Please announce your return shipment to our customer service. Please state your name, last name, e-mail address and client number as stated on the sales receipt. Please use ‘return goods’ in the subject line of your email, and describe briefly the reason why you would like to return or exchange your good(s). You will receive further instructions how to return the goods via your e-mail.

Jerre Pictures only provides any legal guarantees on any product supplied, if it has been verifiably properly applied.